เกี่ยวกับเรา

คณะกรรการบริษัท

วิสัยทัศน์

 • เป็นสถาบันการเงินที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านด้วย
  การเป็นผู้นำในตลาดเฉพาะกลุ่ม ที่ให้สินเชื่อเพื่อการบริโภคและสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ แก่บุคคลทั่วไปรวมทั้งธุรกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม
 • ผู้นำในตลาดเฉพาะที่เป็นรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ที่
  ไม่ใช่รถ pickup ภายใน 5 ปี

พันธกิจ

 • เป็นห่วงโซ่ทางการเงินเพื่อสร้างความสำเร็จและความเป็นอยู่ที่ดีของลูกค้า
 • สร้างการเติบโตของกำไรอย่างมั่นคง จากธุรกิจที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ
 • สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

คุณค่าของบริษัท

“สุดหัวใจให้บริการ (Service with Passion)” ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อที่ว่า “การไม่ทะนงตน (Modesty) จะนำไปสู่ ความเป็นหนึ่งเดียว (Harmony) และความซื่อสัตย์ (Honesty) สร้างความน่าเชื่อถือและศรัทธา (Credibility)”

 • การไม่ทะนงตน (Modesty) : ความนอบน้อมถ่อมตน จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างสร้างสรรค์
 • ความเป็นหนึ่งเดียว (Harmony) : การทำงานร่วมกันเป็นทีม เสมือนหนึ่งครอบครัวเดียวกัน
 • ความซื่อสัตย์ (Honesty) : การซื่อตรงด้วยความสัตย์จริง
 • ความน่าเชื่อถือ (Credibility) : เป็นที่ไว้วางใจของผู้ถือหุ้น คู่ค่า ลูกค้า ผู้สนับสนุนทางการเงิน พนักงาน ตลอดจน
  ทุก ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง