หน้าแรก ข่าวสารน่ารู้ ติดต่อเรา ร่วมงานกับเรา แผนผังเว็บไซต์ เว็บไซต์น่าสนใจ Thai English
เกี่ยวกับเรา สินค้า-บริการ คำนวณสินเชื่อ สินเชื่อออนไลน์ นักลงทุนสัมพันธ์ ถาม-ตอบ
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
สินเชื่อส่วนบุคคล
Refinance
สินเชื่อแก่ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์
บริการด้านประกันภัย
บริการด้านทะเบียน
บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์สำหรับนิติบุคคล
สินเชื่อลีสซิ่ง
สินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักร
สินเชื่อแฟคตอริ่ง
สินเชื่อแฟคตอริ่งภายในประเทศ
สินเชื่อแฟคตอริ่งระหว่างประเทศ

สินเชื่อแฟคตอริ่ง (Factoring)

เป็นการให้บริการสินเชื่อแก่ผู้ขายสินค้าและบริการ โดยที่ผู้ให้บริการสินเชื่อแฟคตอริ่งจะรับโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินจากลูกหนี้การค้าของผู้ขายสินค้าและบริการ ผู้ให้บริการสินเชื่อแฟคตอริ่งจะชำระเงินค่าสินค้าและบริการ ทั้งจำนวนหรือบางส่วนตามที่ตกลงกันให้แก่ผู้ขายสินค้าล่วงหน้าก่อนที่จะครบกำหนดการชำระค่าสินค้าและบริการ ผู้รับโอนสิทธิจะคิดดอกเบี้ยจากการจ่ายเงินล่วงหน้า ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการและการบริหารบัญชีลูกหนี้ ซึ่งรวมถึงการเรียกเก็บหนี้ตามบัญชีเมื่อครบกำหนดชำระ และการจัดทำรายงานแสดงรายละเอียดลูกหนี้การค้า ทั้งนี้ ลูกหนี้การค้าจะได้รับแจ้งการโอนสิทธิเรียกร้อง ที่เกิดขึ้นและจะชำระหนี้โดยตรงให้แก่ผู้รับโอนสิทธิเมื่อถึงกำหนดชำระ

จากการที่ผู้ขายสินค้าและบริการ (ผู้ขอสินเชื่อ) ได้รับชำระเงินค่าสินค้าและบริการล่วงหน้า (สินเชื่อเบิกเงินสดล่วงหน้า) ก่อนที่จะครบกำหนดชำระค่าสินค้าและบริการจากบริษัทย่อย (ผู้ให้บริการสินเชื่อแฟคตอริ่ง) บริการสินเชื่อแฟคตอริ่งจึงเป็นประโยชน์แก่ผู้ขายสินค้าและบริการ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่ธุรกิจ การช่วยบริหารลูกหนี้การค้าและควบคุมระบบการติดตามหนี้แทนผู้ขายสินค้าและบริการ ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระ ในการบริหารลูกหนี้การค้า ทำให้ผู้ขายสินค้าและบริการมีเวลาในการวางแผนธุรกิจมากขึ้นได้

โดยทั่วไป บริษัทย่อยจะกำหนดวงเงินสินเชื่อรวม เพื่อให้ผู้ขายสินค้าและบริการหมุนเวียนการใช้สินเชื่อภายในวงเงินที่กำหนด หากผู้ขายสินค้าและบริการต้องการจะใช้สินเชื่อเบิกเงินสดล่วงหน้า ผู้ขายสินค้า และบริการจะนำใบเรียกเก็บเงินมาให้บริษัทย่อยพิจารณาการให้สินเชื่อแฟคตอริ่งทุกครั้ง ซึ่งสินเชื่อแฟคตอริ่งดังกล่าวสามารถหมุนเวียนได้ แต่สินเชื่อรวมจะจำกัดอยู่ภายในวงเงินที่กำหนด

บริษัทย่อยเริ่มให้บริการสินเชื่อแฟคตอริ่งตั้งแต่ปี 2542 ลูกค้าสินเชื่อแฟคตอริ่ง ของบริษัทย่อยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมและมีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น ซึ่งลักษณะของการให้บริการแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบใหญ่ๆ ได้แก่

  1. สินเชื่อแฟคตอริ่งภายในประเทศ (Domestic Factoring)
  2. สินเชื่อแฟคตอริ่งระหว่างประเทศ (International Factoring)
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) / บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2679-6226, 0-2679-6262 แฟกซ์ 0-2679-6241-3