logo-ask

News

2022-07-02 13:03:41
ประกาศแจ้งเตือน!!!บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)พบมีการแอบอ้างและปลอมแปลงบัญชีไลน์ และ เฟสบุ๊ค
2022-06-14 15:29:22
ASK,BGPL,SKIB ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19
2022-06-14 15:24:20
ASK, BGPL, SKIB จัดกิจกรรม CSR ช่วยเหลือสังคมมอบโอกาสทางการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาส
2022-05-31 17:25:15
ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ฉบับย่อ)

09-01-2018

ASK ผ่านการรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

บริษัท เอเชียเสริมกิจลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ผ่านการรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 โดยเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา คุณดนัย ลาภาวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ได้เป็นตัวแทนบริษัทในการเข้ารับมอบประกาศนียบัตรการรับรองดังกล่าว

โครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือเรียกสั้นๆ ว่า CAC  ซึ่งย่อมาจากคำว่า Collective Action Coalition against corruption  เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการจัดตั้งโดยรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตั้งแต่ปี 2553 และดำเนินการจัดตั้งโดยความร่วมมือของ 8 องค์กรชั้นนำในภาคเอกชนไทย ได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หอการค้าไทย หอการค้าต่างชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ทั้ง 8 องค์กรได้มอบหมายให้ IOD ทำหน้าที่เป็นเลขานุการโครงการและได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการจาก Center for International Private Enterprise (CIPE)  ที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา
วัตถุประสงค์ของโครงการ CAC มุ่งเน้น 3 เรื่องหลัก
1.    เปลี่ยนทัศนคติผู้นำภาคธุรกิจปฏิเสธการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบโดยชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตและร่วมมือกันเพื่อให้เกิดการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในวงกว้าง
2.    ผลักดันให้ภาครัฐปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างโปร่งใส ยอมรับการมีส่วนร่วมและตรวจสอบได้จากภาคเอกชนและประชาสังคม เพื่อปกป้องประโยชน์สาธารณะจากการทุจริตคอร์รัปชัน
3.    ส่งเสริมและขยายเครือข่ายการประกอบธุรกิจที่สะอาดปราศจากการผูกขาดหรือซื้อความได้เปรียบจากเงินสินบน โดยเน้นไปที่การใช้ระบบกลไกตลาดและการแข่งขันด้วยราคาและคุณภาพของสินค้าและบริการ
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับโครงการ CAC
http://thai-cac.com/node/7601

<< Previous  Next >>